Produkcja

Produkcja to miejsce, w którym surowiec zamieniany jest na finalny produkt. Dział produkcji dzieli się na:

 • Dział Produkcji Papierosów
 • Dział Produkcji Krajanki
 • Dział Produkcji OTP
  Dział OTP (Other Tobacco Products) jest to stosunkowo młody dział produkcyjny, który wyodrębnił się z Produkcji Papierosów.
  Głowna działalność polega na pakowaniu tytoniu w opakowania jednostkowe i zbiorcze, o dużym spektrum masy.
  To z działu Produkcji OTP pochodzą Zip-Bagi (40 – 200 gram), puszki (40 – 120 gram)  oraz pouch (30-40 gram).
  Dział Produkcji OTP opiera się na kilku rodzajach technologii pakowania tytoniu, łącznie jest to jedenaście samodzielnie pracujących, wydajnych grup maszyn.
  Jednak to co naprawdę wyróżnia ten obszar to ludzie! W dziale pracuje około sto dwadzieścia osób, które nieustanie się wspierają w tworzeniu wartości dodanej dla klienta.
  Nasi współpracownicy to kreatywne osoby, nie bojące się wyzwań. Codziennie staramy się osiągać jak najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz doskonalenia swojego otoczenie.
  Każdy z pracowników jest wyjątkowy, a razem tworzą zespół dobrze współpracujących ze sobą ludzi, co przekłada się na wyniki.
  Jako zespół, OTP generuje dobre wyniki nie tylko podczas pracy ale także po za nią w takich aktywnościach jak bowling, siatkówka, piłka nożna czy też jazda na rowerze.

Logistyka

Dział logistyki podzielony jest na 4 obszary:

 1. Logistyka Wewnętrzna
  Podstawowym zadaniem Działu Logistyki Wewnętrznej jest obsługa logistyczna działów produkcyjnych oraz realizacja wysyłek wyrobów gotowych i półproduktów tytoniowych. Odpowiadamy za przepływy logistyczne oraz składowanie surowców i półproduktów tytoniowych, materiałów do produkcji, znaków akcyzy, wyrobów gotowych. Ponadto zapewniamy właściwe funkcjonowanie magazynów o łącznej pojemności ponad 25.000 miejsc paletowych, w tym dwóch w pełni zautomatyzowanych Magazynów Wysokiego Składowania. Do naszych zadań należy również zarządzanie flotą urządzeń do transportu wewnętrznego.
 2. Logistyka Zewnętrzna Tytoniu
  Dział Logistyki Zewnętrznej  Tytoniu realizuje dostawy zakupionych centralnie surowców tytoniowych  do strategicznego magazynu w Polsce, skąd tytoń jest kierowany do obydwu polskich fabryk.  Dba o to, aby wszystkie  procesy odbywały się zgodnie z przepisami prawa i procedurami, ściśle współpracując zarówno z klientami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, takimi jak agencje celne, spedytorzy, dostawcy usług magazynowanych oraz urzędy celno-skarbowe.
 3. Logistyka Zewnętrzna Wyrobów Gotowych Zagranicznych
  Dział Logistyki Zewnętrznej Wyrobów Gotowych Zagranicznych  planuje  wysyłki wyrobów gotowych oraz półproduktów tytoniowych do odbiorców zagranicznych. Współpracując ściśle z rynkami, firmami transportowymi oraz działami produkcyjnymi,  dba o dostarczanie towaru zgodnie z potrzebami klientów i zachowaniem poprawności celno-akcyzowej. Odpowiada też za bieżącą analizę i utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w magazynie wyrobu gotowego w Tarnowie Podgórnym.
 4. Logistyka Zewnętrzna Wyrobów Gotowych Krajowych
  Dział Logistyki Zewnętrznej Wyrobów Gotowych Krajowych odpowiada za planowanie  wysyłek wyrobów gotowych na rynek polski z fabryki w Tarnowie i w Radomiu. Ściśle współpracuje z działem sprzedaży i dystrybucji krajowej. Odpowiada za zabezpieczenie dostępności naszych produktów w centrach dystrybucyjnych, w oparciu o bieżącą sprzedaż.
 5. Dystrybucja Krajowa
  Dział dystrybucji krajowej zarządza centrami dystrybucji Imperial Tobacco Polska SA w Polsce, z których towar jest dystrybuowany przez naszego operatora logistycznego do Klientów hurtowych i sieciowych. Jesteśmy pierwszą linią kontaktu dla Klienta w kwestii realizacji dostaw, problemów czy reklamacji. Nadzorujemy i kontrolujemy pracę operatora logistycznego aby w pełni spełnić oczekiwania naszych Klientów. Ponadto reprezentujemy Imperial Tobacco Polska SA przed lokalnymi urzędami celno-skarbowymi ze względu na obrót towarem akcyzowym (nasze centra dystrybucji są składami podatkowymi).
 6. Planowanie i Projekty składają się z 3 działów: Planowania Produkcji, Projektów i Przygotowania Produkcji oraz Aprowizacji.
  Dział Planowania Produkcji odpowiada za przygotowanie długo-, średnio- i krótkookresowych planów produkcyjnych wyrobów gotowych i półproduktów. Uzgadnia miesięczne plany z Centralnym Działem Planowania w Hamburgu oraz monitoruje poziomu realizację planów produkcyjnych oraz podejmuje działania korygujące w przypadku wystąpienia odchyleń.
  Dział Projektów i Przygotowania Produkcji składa się z dwóch obszarów. Obszar projektowy odpowiada za przygotowanie systemu do produkcji nowych asortymentów, poprzez podpięcie na czas odpowiednich specyfikacji materiałowych. Dodatkowo odpowiedzialnością działu jest testowanie nowych materiałów przed produkcją i dbanie, aby każdy nowy produkt który powstaje w naszej fabryce powstał na czas.
  Przygotowanie produkcji, natomiast zarządza danymi niezbędnymi do produkcji i poprzez ciągłą współpracę z działami produkcji, planowania oraz logistyki zapewnia ciągłość procesów produkcyjnych.
  Dział Aprowizacji (Logistyki Zaopatrzenia Materiałów NTM) odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich materiałów potrzebnych do codziennej produkcji. Poprzez ścisłą współpracę z Działem Planowania, Aprowizacja generuje zamówienia, organizuje transporty, dokonuje odpraw celnych. Dba też o odpowiednie zapasy materiałów w magazynach wewnętrznych i zewnętrznych, zajmuje się zagospodarowaniem materiałów nierotujących i rozlicza faktury materiałowe.

Controlling

Misją naszego działu jest optymalizacja kosztowa poprzez wspieranie zakładu w przygotowywaniu prognoz, wyjaśnianiu największych odchyleń, aby w razie potrzeby zainicjować działania korygujące.

Do głównych zadań Działu Controlling’u zakładowego należą:

 • przygotowywanie prognoz finansowych na cały rok budżetowy, ich aktualizacja, a także weryfikacja ich realizacji;
 • aktywne wspieranie w ustalaniu celów, kluczowych wskaźników zakładu, jak również ich monitorowanie;
 • miesięczne podsumowywanie wyników fabryki oraz raportowanie ich do zarządu i centrali;
 • tłumaczenie odchyleń materiałów bezpośrednich, kosztów stałych od zaplanowanych poziomów;
 • kalkulowanie kosztów nowych produktów i półproduktów na etapie projektu, a także finalnego wyrobu;
 • wsparcie finansowe w tematach inwestycji realizowanych na terenie zakładu;
 • optymalizowanie procesów poprzez szukanie oszczędności oraz badanie ich zgodności z wewnętrznymi procedurami;
 • pomoc innym działom w zrozumieniu finansów fabryki.

Doskonalenie Systemów Operacyjnych

Pion Doskonalenia Systemów Operacyjnych:

1. Ciągłe doskonalenie – w obszarze procesów, dział skupia się na identyfikowaniu oraz usprawnianiu procesów produkcyjnych (value adding) lub okołoprodukcyjnych (value enabling). W tym celu wykorzystywane są metody PDCA lub DMAIC. W ramach szkoleń Dział Ciągłego Doskonalenia rozwija, m.in. kompetencje pracowników umożliwiające im samodzielne doskonalenie codziennych czynności, w celu optymalizacji strumienia wartości, poprzez eliminację marnotrawstwa. Analizy i raporty dostarczane przez Dział Ciągłego Doskonalenia, mają zapewnić klientom wewnętrznym możliwość oceny sytuacji, zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

2. Jakość – Kontrola Jakości – praca tego działu jest ukierunkowana na spełnienie przez nasze wyroby wymagań zawartych w specyfikacji , a docelowo na spełnienie wymagań  klienta . To praca nie tylko z produktem, ale również z pracownikami z obszarów operacyjnych.

Kontrolerzy Jakości  odpowiadają za kontrole procesu produkcji krajanek oraz nadzorują wyroby gotowe OTP i papierosy, wykonując szereg badań fizycznych i ocenę jakościową zgodną z grupowym katalogiem wad.  Nad zgodnością wyrobów z wymaganiami prawnymi z obu fabryk  (Jankowic  i Radomia) czuwa nowocześnie wyposażone laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – Nr AB 1520. W laboratorium wykonywane są  badania fizykochemiczne min. krajanek , dymu papierosowego. Przeprowadza się tu również dla wszystkich produkowanych wyrobów  testy  LIP – badanie zdolności papierosów do samozapłonu.

Dział Zapewnienia Jakości – praca zespołu skupia się wszelkich aktywnościach zapewniających spełnienie oczekiwań jakościowych naszych klientów i konsumentów.

Wspieramy cały proces- zaczynając od kontroli tytoni, które trafiają do naszej fabryki z różnych stron świata, poprzez wsparcie technologiczne procesu produkcji krajanek, kontrolę jakości materiałów oraz nadzór nad aparaturą kontrolno- pomiarową.

Pracownicy działu ściśle współpracują z obszarami produkcyjnymi, zapewniając system szkoleń jakościowych oraz wsparcie merytoryczne.
Dokonują również oceny wyrobów gotowych i półproduktów zgodnie ze standardami grupy oraz odpowiadają za raportowanie wyników.

Zespół pracuje również nad procesowymi oraz technicznymi rozwiązanymi pozwalającymi produkować dobrze za pierwszym razem.

3. Bezpieczeństwo – od wielu lat wspólnie budujemy w naszych fabrykach kulturę bezpieczeństwa, ponieważ bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Posiadamy liczne programy, budujące świadomość i poczucie odpowiedzialności, związanej z bezpieczeństwem. Doceniamy bezpieczne postawy i sposoby działania. Zachęcamy wszystkich, by szukali usprawnień w swoim środowisku pracy, aby wyeliminować jak najwięcej zagrożeń. Strategia firmy, związana z bezpieczeństwem, nosi nazwę „I own Safety” – czyli z ang. jestem właścicielem bezpieczeństwa, jestem za nie odpowiedzialny. Ważne, abyśmy zwracali uwagę na bezpieczeństwo w każdej chwili, wszędzie – zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Na bazie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka decydujemy się na inwestowanie w bezpieczeństwo, czego przykładem są wprowadzane nowe technologie i rozwiązania, poprawiające zarówno poziom bezpieczeństwa, jak i ergonomii. Wierzymy, że inwestycje w bezpieczeństwo przynoszą  olbrzymie korzyści, ponieważ chronią to, co dla nas najważniejsze – zdrowie i życie Naszych Pracowników.

W tym Pionie pracuje największa liczba naszych audytorów wewnętrznych, wdrożonego w fabryce, Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Technika

Główną rolą Działu Techniki jest zapewnienie sprawności technicznej całej fabryki. Zajmujemy się utrzymaniem w ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych, dbamy o nieprzerwane dostawy mediów do zakładu, takich jak woda, gaz i energia elektryczna. Produkujemy na potrzeby własne i technologiczne media, takie jak sprężone powietrze, para wodna oraz próżnia. W zakresie naszej działalności jest również nadzór nad właściwym stanem wszystkich budynków, budowli i terenów zewnętrznych, wchodzących w skład majątku spółki. Realizujemy projekty inwestycyjne związane zarówno z rozbudową infrastruktury technicznej, jak i mocami produkcyjnymi. W zakresie tych projektów znajdują się instalacje nowych technologii i maszyn, jak również relokacje maszyn i urządzeń z innych fabryk grupy.

Dział Techniki w swoich strukturach posiada również zespół Techników Systemów Logistycznych, którzy odpowiadają za ciągłość pracy systemów wysokiego składowania, gdzie wymagane są szczególne umiejętności alpinistyczne.

Funkcja HR

W ramach HR realizujemy wszystkie funkcje personalne, wspierające działalność produkcyjną, jak i handlową. Nasza struktura zbudowana jest z Centrów Eksperckich :

 • Centrum Rekrutacji przeprowadza procesy selekcji i rekrutacji, zatrudnienia oraz adaptacji pracowników dla wszystkich trzech jednostek biznesowych. Na bieżąco monitoruje rynek pracy, a także realizuje działania budujące wizerunek pracodawcy. Koordynuje programy stażowe oraz praktyki.
 • Centrum Zarządzania Wiedzą realizuje procesy w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników oraz budowania kultury organizacyjnej. Przeprowadza szkolenia wewnętrzne oraz tworzy programy e-learningowe.
 • Centrum Transportu i Administracji prowadzi obsługę zadań z zakresu administracji biurowej oraz transportu osobowego i administrowania flotą samochodową.
 • Centrum Transakcji HR zapewnienia dostarczanie wysokiej jakości usług dla Partnerów Biznesowych HR, przełożonych wszystkich szczebli, pracowników i firm zewnętrznych. Odpowiada za poprawne realizowanie zleceń poprzez wewnętrzny system transakcyjny
 • Centrum Świadczeń i Wynagrodzeń prowadzi obsługę procesów kadrowo – płacowych. Kontroluje i rozlicza czas pracy. Dokonuje kalkulacji opłacalności oraz kosztów dodatkowych świadczeń, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.

Centra te pełnią rolę wspierającą dla wszystkich naszych jednostek (obu Fabryk i Rynku), natomiast wsparcie HR dla Kierownictwa wszystkich trzech jednostek zapewniają Zespoły Partnerów Biznesowych HR.

Zobacz więcej