Nasza działalność polega na produkowaniu wysokiej jakości wyrobów tytoniowych które spełniają oczekiwania naszych klientów i konsumentów.

Dlaczego ludzie palą?

Produkujemy i sprzedajemy wachlarz wysokiej jakości papierosów i innych wyrobów tytoniowych ku zadowoleniu milionów dorosłych na całym świecie.

Naszym zdaniem, dorośli powinni mieć możliwość palenia jednocześnie zdając sobie sprawę z ryzyka dla zdrowia.

Rolą rządów jest przekazanie społeczeństwu jasnego i konsekwentnego przekazu na temat tego ryzyka. Nie podważamy tego przekazu i wspieramy rozsądne regulacje dotyczące wyrobów tytoniowych.

Jednakże jesteśmy przeciwni nieproporcjonalnym i niepotrzebnym regulacjom, które podważają zasady wyboru osób dorosłych i wolność konkurencji. Naszym zdaniem, takie regulacje mają na celu stygmatyzację palaczy i de-normalizację palenia. Jesteśmy przekonani, że dorośli palacze nie powinni być traktowani w ten sposób.

Niższa zawartość substancji smolistych

Od lat 70-tych szereg rządów i organizacji działających z sferze zdrowia publicznego twierdzą, że obniżanie zawartości substancji smolistych w papierosach może potencjalnie zmniejszyć zagrożenia dla zdrowia palaczy, które są związane z paleniem. W wyniku powyższego, Imperial Tobacco i inni producenci tytoniu są zachęcani lub obligowani przez prawo do obniżania zawartości tych substancji w papierosach zgodnie z tymi zaleceniami.

Wiele rządów nie popiera teraz rekomendowania palaczom przejścia na papierosy o niższej zawartości substancji smolistych. Jednakże, regulacje w różnych krajach nadal wymagają dalszego obniżania ich zawartości i wyznaczają jej górne limity.

Imperial Tobacco oferuje palaczom wachlarz papierosów o różnej zawartości substancji smolistych. Zawsze zarządzaliśmy naszym biznesem w sposób odpowiedzialny, zgodnie ze wszystkimi regulacjami, normami i wytycznymi.

Nie sądzimy by dalsze obniżanie zawartości substancji smolistych było stosowne, ponieważ wiele rządów już nie popiera rekomendowania palaczom przechodzenia na papierosy o niższej zawartości tych substancji. W krajach, gdzie proponowane są dalsze redukcje maksymalnej zawartości substancji smolistych staramy się nawiązać dialog z odpowiednimi władzami by zrozumieć powody tych propozycji.

Składniki

Nie dodajemy do naszych wyrobów niczego, co mogłoby utrudnić palaczom rzucenie palenia, uczynić nasze wyroby atrakcyjnymi dla osób niepełnoletnich lub podwyższy poziom lub zmienić formę chemiczną nikotyny zawartej w dymie tytoniowym.

Składniki mogą być dodane do wyrobów tytoniowych w procesie produkcji (na przykład, dodatki smakowe stosowane w żywności są dodawane w niewielkich ilościach do niektórych marek by poprawić ich smak i aromat i nadać każdemu wariantowi marki Imperial Tobacco jego własny styl, zgodnie z preferencjami konsumentów).

Termin „składniki” ma także zastosowanie to substancji zawartych w innych niż tytoń materiałach użytych w produkcji naszych wyrobów. Materiały te obejmują bibułkę, filtr, klej do bibułki oraz tusz, który barwi ustnik.

Wiele rządów reguluje składniki, które mogą być dodawane do wyrobów tytoniowych i my w pełni stosujemy się do tych regulacji. Nawet w krajach gdzie nie ma takich przepisów stosujemy się do podobnych standardów.

Oceniamy nasze składniki z punku widzenia ich odpowiedniości i akceptowalności.

Imperial Tobacco zatrudnia panel doświadczonych toksykologów, którzy dokonują oszacowania ryzyka związanego z użyciem składników i oceniają czy są one odpowiednie do zastosowania w naszych wyrobach.

Regularnie przedstawiamy właściwym władzom raporty na temat składników wykorzystywanych w naszych wyrobach tytoniowych sprzedawanych na obszarze ich jurysdykcji.

Staramy się zachować poufność naszych tajemnic handlowych oraz tajemnic naszych dostawców.

Wyroby o potencjalnie zmniejszonym ryzyku (PREPs)

Firma Imperial Tobacco jest przekonana, że żaden papieros nie jest bezpieczny.

Możliwe jest zmniejszenie zawartości pewnych składników dymu tytoniowego, co może zredukować wystawienie palaczy na działanie tych składników. Jednakże, palacze nie powinni zakładać, że powoduje to jakiekolwiek zmniejszenie ryzyka.

Żaden rząd nie wprowadził regulacyjnych standardów pozwalających uznać jeden papieros za mniej szkodliwy od innego. Naszym zdaniem, odpowiednie władze powinny określić obiektywne kryteria i testy, zgodnie z którymi wyroby mogłyby być oceniane w kontekście ryzyka.

Imperial Tobacco od wielu lat zajmuje się opracowaniem wyrobów o potencjalnie zmniejszonym ryzyku, poczynając od lat 70-tych. Mamy zamiar kontynuować rozwój wyrobów, które mogą być uznane przez władze za wyroby o potencjalnie zmniejszonym ryzyku. Choć prace te są poufne, to chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z rządami, które pragną osiągnąć postęp w tej dziedzinie.

Jesteśmy przekonani, że możliwe do zastosowania i skuteczne ramy regulacyjne nie mogą być opracowane bez naszej wiedzy i doświadczenia związanego z wyrobami tytoniowymi. Jako odpowiedzialny producent tytoniu uważamy, że wraz z regulatorami mamy obowiązek nawiązania tego dialogu.

Wyroby o niższej skłonności do zapłonu (LIPPs)

Nie ma takiego pojęcia jak „pożarowo bezpieczne” papierosy. Papierosy są zaprojektowane by się palić, a palący się przedmiot stanowi potencjalne zagrożenie pożarowe.

Palacze powinni kierować się zdrowym rozsądkiem i uważać podczas używania i wyrzucania ich papierosów i innych materiałów do palenia. Lekkomyślne używanie i wyrzucanie wszelkich palących się przedmiotów może spowodować pożar.

Jesteśmy zdania, że standardowe testy stosowane do oszacowania potencjału zapalnego papierosów są wadliwe.

Za pomocą zmodyfikowanej konstrukcji i składu papierosa można wyprodukować wyroby, które mogą wykazać się lepszymi wynikami w tych niedoskonałych testach.

Niektóre władze wprowadziły regulacje wymagające udostępnienia wyrobów o obniżonej skłonności do zapłonu, ale nie jest jasne czy obniżają one ryzyko pożaru w sytuacjach występujących w życiu codziennym. Z tego powodu uważamy, że termin „pożarowo bezpieczne” wprowadza w błąd.

Wierzymy, że najbardziej skuteczną metodą zmniejszenia liczby pożarów i związanych z nimi zgonów to cały szereg środków, w tym społeczna edukacja, programy ochrony przeciwpożarowej, szersze wykorzystanie wykrywaczy dymu w domu oraz wprowadzenie przepisów dotyczących stosowania tkanin, mebli i materiałów budowlanych odpornych na ogień.

Nasze podejście do badań i ich finansowania

Nasze programy badań naukowych i rozwoju prowadzone są w celu zwiększenia naszej wiedzy o tytoniu, naszych wyrobach, paleniu i używaniu tytoniu, oraz o chorobach związanych z paleniem.

Monitorujemy także badania we wszystkich dziedzinach, które leżą w obszarze zainteresowań firmy tytoniowej, w tym dotyczące mechanizmów chorób kojarzonych z paleniem. Rozpatrujemy wnioski o dofinansowanie i przeznaczamy ograniczone środki w tej dziedzinie. Nie staramy się wpływać na wyniki lub publikacje dotyczące takich badań.

Jedno z zastosowań tej wiedzy to opracowanie wyrobów o potencjalnie zmniejszonym ryzyku (PREPs), które mogą być uznane jako takie przez władze. Zamierzamy być aktywnym i skutecznym uczestnikiem dialogu z rządami i innymi odpowiednimi władzami, oraz z ekspertami z przemysłu by określić obiektywne kryteria i testy, za pomocą których wyroby te mogłyby być oceniane.

Testowanie wyrobów na zwierzętach

Imperial Tobacco nie zleca ani nie przeprowadza badań z udziałem zwierząt i nie podejmie takich badań, o ile nie zostanie do tego zobligowany przez władze na podstawie obowiązujących przepisów.

Kwestia śmiecenia

Wszyscy konsumenci mają obowiązek pozbywać się swych śmieci w sposób odpowiedzialny. Dotyczy to w takim samym stopniu niedopałków, opakowań, gumy do żucia, puszek po napojach, pojemników po jedzeniu oraz innych przedmiotów.

Naszym zdaniem, najlepsze podejście do kwestii śmiecenia to współpraca pomiędzy kluczowymi interesariuszami, takimi jak przemysł tytoniowy, rząd, organizacje pro-ekologiczne, środowiska biznesowe i społeczności lokalne mająca na celu edukowanie i zmianę zachowań ludzi.

Zobacz więcej