Wszyscy budujemy nasze środowisko pracy

W Imperial Tobacco wszyscy razem tworzymy nasze środowisko pracy. Każdy jest ważny i wnosi swój wkład. Razem zmierzamy do doskonałości operacyjnej, czyli działania zgodnego z filozofią zarządzania Lean. Mamy wspólne cele i standardy działania. Zmieniamy swoje sposoby pracy na lepsze – ciągle doskonalimy.
Działamy w taki sposób, aby na każdym poziomie w organizacji każdy znał cel swojej pracy, rozumiał swoją rolę i miał wpływ na to, jak pracuje. Zależy nam na tym, żeby ludzie czuli, jak są wartościowi i ważni oraz by pracowali z poczuciem pasji w odniesieniu do tego co robią.

Dawny sposób pracy – wiedza i zarządzanie pracą i wynikami – było zadaniem kadry zarządzającej, podczas gdy reszta pracowników miała wprowadzać decyzje zarządu w życie. Pokazuje to symbolicznie poniższa ilustracja:

Lean to inne podejście, do tworzenia środowiska pracy włączające każdego członka zespołu. Chodzi o to, by na każdym poziomie struktury organizacyjnej pracownicy rozumieli procesy i zarządzali wynikami i swoją pracą. Na każdym poziomie jesteśmy zaangażowani w ciągłe doskonalenie naszej pracy.

W fabrykach pracujemy w zespołach, nazywany z j. angielskiego MBU, czyli mini business units, co tłumaczymy jako „Zespoły Operacyjne” lub „Małe Fabryki”. MBU to grupa osób, posiadająca wspólny cel. Taki zespół zna i realizuje potrzeby innych działów oraz świadomie realizuje wizje i cele zakładu. Każdy Zespół posiada swoją nazwę, misję, wartości, pożądane zachowania oraz wskaźniki (KPI).

Zobacz więcej